Julita

71 tekstów – auto­rem jest Ju­lita.

Miłość pot­ra­fi być bez­li­tosną grą, ale dopóki grasz fair i jest w porządku wo­bec dru­giej oso­by, możesz wygrać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2013, 22:43

Ludzie ja­koś chętnie do­dają mi trosk. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2011, 12:55

Od słów mężczyz­ny ważniej­sze są je­go czyny. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 czerwca 2011, 13:45

Dziękuję Ci za te wszys­tkie piękne wspom­nienia które mi dałeś.
Od te­raz będę ta­kie zbierać z kimś innym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 lutego 2011, 22:24

W umowę która za­warłam z życiem pod­czas na­rodzin zos­tały wpro­wadzo­ne pew­ne nie korzys­tne dla mnie pun­kty bez mo­jej wie­dzy. Zer­wa­nie tej umo­wy gro­zi karą śmierci. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 listopada 2010, 10:54

Może kiedyś in­nym ra­zem, w in­nym miejscu
Od­kryję przed tobą moją praw­dziwą twarz. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 18 listopada 2010, 18:46

Gi­niesz bez skut­ku, bo żyjesz bez przyczyny. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 listopada 2010, 15:39

Może zos­tanę zim­na suką. Ze­ro mar­twienia się o in­nych, nie pat­rze na to co mówią i jeszcze kil­ka zmar­twień by odeszło. Bo by­cie dobrą i kocha­na os­tatnio coś mi nie popłaca.


Przep­raszam za do­sad­ne stwierdzenie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 listopada 2010, 16:02

Z dziew­czy­ny z moc­nym cha­rak­terkiem nie dającą sobą ma­nipu­lować przez ni­kogo, po zaurocze­niu ro­bi się zwykła naiw­nia­czka która uwie­rzy w każde je­go słowo.

Gdzie się wte­dy podziewa ten "cha­rak­te­rek" ?! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 listopada 2010, 11:13

Wyb­rał inną, ok po­godziłam się z tym. Ale mam jeszcze tyl­ko jed­na nadzieję że kiedyś do­ceni to co było mie­dzy na­mi i cho­ciaż przez chwi­le będzie żałował że to się skończyło. Jedną mała chwilkę ale będzie żałował. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 31 października 2010, 22:03
Julita

*

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julita

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 czerwca 2014, 21:12sylwia12555 sko­men­to­wał tek­st Gdy pokłócisz się z [...]